Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

LoBr starter nå opp igjen med tilsyn i boliger.
Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Feier har også desinfisering med seg i bil som feier bruker før og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

• Ingen håndhilsning
• Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet.
• Hold minst 1 meter avstand.
• Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato.

 

Feierne tilhører den forebyggende avdelingen ved Lofoten brann- og redningsvesen. Feierne utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg, skorsteiner og ildsteder. Hensikten med feierens abeid er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

 Feiing og tilsyn
Tilsyn og feiing gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20, brann- og eksplosjonsvernloven, § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016 § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt forskrift om brannforebygging §6.

Forskrift om brannforebygging.

Adkomst for feiing og tilsyn.
§ 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Hyppighet.
§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere.Feiing gjennomføres ved behov, hvor hyppigheten fastsettes på grunnlag av erfaring fra feiingen, fyringens art og omfang. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

 

 

 

 

 

Utskrift E-post