Feiing/Tilsyn

Feierne tilhører den forebyggende avdelingen ved Lofoten brann- og redningsvesen. Feierne utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg (skorsteiner og ildsteder). Hensikten med feierens abeid er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

 

 

 

 

Hva gjør feierne?

Feiingtjenesten er behovsprøvd i henhold til regelverk, men skal minimum utføres èn gang hvert fjerde år. Dette gjelder både skorsteinsfeiing og tilsyn av fyringsanlegget. Ved tilsyn får en i tillegg kontrollert om fyringsanlegget er oppført etter gjeldende regelverk og at fyring kan gjennomføres på en trygg måte. 

Det er feieren som er ansvarlig for å fastsette hvor ofte feiing skal gjennomføres, dette etter vurdering av blant annet produsert sot og fyringsvaner.

I tillegg bistår feiervesenet med informasjon til våre innbyggere om gjeldende lover og regler for ansvarsområdet. 

Feiervesenet kan også utføre andre typer oppgaver som ikke er lovpålagdte, slik som videofilming av skorsteinen for å avdekke eventuelle skader, fjerning av fugl-reir og fresing av pipeløp.

 

 


Hvorfor må jeg betale feieravgift hvert år når jeg ikke har hatt besøk av feieren på flere år?

  • Det betales en årlig avgift for tjenestene feiing og tilsyn av fyringsanlegget, der kostnadene for tjenestene er fordelt over en 4-årsperoide. Tjenestene fordeles på årlige avgifter, uavhengig av hvor ofte tjenesten skal gjennomføres.
  • Hyppigheten av hvor ofte feiing skal gjennomføres er behovsprøvd av feieren, og gjennomføres normalt ikke sjeldnere enn hvert 4. år. 
  • Ved tilsyn av fyringsanlegget, kommer vi hjem til deg for å se om skorstein, ildsted og omkringliggende områder er forskriftsmessig utført. Tilsynet gjennomføres som regel hvert 4. år. Huseier eller stedfortreder må delta på tilsynet. 

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

  • Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren. 

Feieavgift for din kommune, se under din kommunes side. Lovbestemt feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov, men minimum hvert fjerde år, jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002, sist endret 01.07.2010. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom man har vurdert feil eller fyringsmønsteret er endret. For å gjøre kostnadene knyttet til ordinær feiing og tilsyn så lav som mulig, samt å gjøre gjennomføringen mest hensiktsmessig, søker feiervesenet å utføre arbeidet "gatelangs" eller områdevis. For forberedelser før feiebesøk, viser vi til vår huskeliste før feierbesøk. Tilsyn skal også foretas etter behov, men minimum hvert fjerde år og omfatter tilsyn på hele fyringsanlegget. Viser til definisjon i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3. Fyringsanlegget omfatter skorsteinen og alle ildsteder samt sotluker og ev. feieluker. Feieavgiften, både størrelse på avgiften og innkrevingen, fastsettes av de enkelte kommuner, jfr Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7 - 5. Feieavgiften skal dekke alle kostnader knyttet til feiing og tilsyn og oppfølging av eventuelle avvik. Fritak for gebyr forutsetter at det ikke er ildsted i bruk i boligen. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet/ovnen) og skorsteinen. Dette kan gjøres ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man gjøre ildstedet umulig å bruke ved f.eks. å plombere dør i ildstedet eller tette skorsteinen med ei skiferhelle på toppen. Denne må i så fall festes med mørtel slik at den ikke faller ned ved kraftig vind og gjør skade på mennesker og/eller gjenstander. Det er eier som er ansvarlig for at så ikke skjer. Eier er ansvarlig for å melde til feiervesenet dersom det er foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegget (for eksempel fjerning av et eller flere ildsteder) eller det er installert nye ildsteder. Jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4 3. avsnitt.

Utskrift E-post

Redningsaksjon Leknes