Feiing/Tilsyn

Feierne tilhører den forebyggende avdelingen ved Lofoten brann- og redningsvesen. Feierne utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg, skorsteiner og ildsteder. Hensikten med feierens abeid er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

 

Feiing og tilsyn
Tilsyn og feiing gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20, brann- og eksplosjonsvernloven, § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016 § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt forskrift om brannforebygging §6.

Forskrift om brannforebygging.

Adkomst for feiing og tilsyn.
§ 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Hyppighet.
§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere.Feiing gjennomføres ved behov, hvor hyppigheten fastsettes på grunnlag av erfaring fra feiingen, fyringens art og omfang. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

 

 

 

 

 


Må jeg være hjemme når feieren kommer?

 • Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren. Eier må da selv fjerne sot fra bunnen av skorsteinen.

Tidspunktet for feierbesøk passer ikke for meg. Hva gjør jeg?

 • Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn.
 • På varsellappene finner du kontaktinformasjon til feieren som kommer hjem til deg. Du kan ringe direkte til feieren for å avtale et nytt tidspunkt.

Hva skjer dersom feieren finner avvik?

 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet.

Hva sjekker feieren ved tilsyn?

 • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport.


Feiing fra tak.

 • Eier må selv besørge stige til tak.
 • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og skal være lett tilgjengelige.
 • Er det flere skorsteiner på taket, skal det være montert gangbro mellom disse eller trinn til alle skorsteiner.
 • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy, skal den ha feieluke eller plattform.
 • I de tilfellene hvor det er mer enn fem meter fra bakke til tak, må stigen være festet med godkjent sklisikring.
 • Dersom ikke feieren får tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.

Feiing fra luke på loft.

 • Sørg for at vi får tilgang til loftet.
 • Dersom ikke feieren får tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.

Feiing fra sotluken utføres også i enkelte tilfeller.

Utskrift E-post

Redningsaksjon Leknes