Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

LoBr starter nå opp igjen med tilsyn i boliger.
Vi ønsker at våre mannskaper og eier skal ha det tryggest mulig under tilsynet, og ønsker å begrense smittefaren mest mulig. Mannskapet har også håndsprit med seg i bilene, som brukes før og etter tilsyn.
Andre koronatiltak som gjelder:

• Ingen håndhilsning
• Avlys tilsynet om du føler deg dårlig i forkant av tilsynet, er i karantene eller isolasjon.
• Hold minst 2 meter avstand.
• Kun en representant tilstede fra eier som møter ved avtalt/ varslet dato.

 

 

Brannforebygging
Brannforebyggerne tilhører den forebyggende avdelingen ved Lofoten brann- og redningsvesen. De utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn og feiing av fyringsanlegg, skorsteiner og ildsteder. Hensikten med arbeidet er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.

Tilsyn og feiing
Tilsyn og feiing gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20, brann- og eksplosjonsvernloven, § 11 første ledd bokstav h, samt forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016 § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt forskrift om brannforebygging §6.

Forskrift om brannforebygging.
Adkomst for feiing og tilsyn.
§ 6.Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Hyppighet.
§ 17.Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere.Feiing gjennomføres ved behov, hvor hyppigheten fastsettes på grunnlag av erfaring fra feiingen, fyringens art og omfang. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Fyringsforbud.
Tilsynsmyndigheten kan vurderer å vedta fyringsforbud dersom det ikke blir gitt tilbakemelding om retting av de avvik som er angitt i tilsynsrapporten, i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, 1.ledd, dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan, jf. samme lov § 33, 1.ledd.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Aktuelt regelverk.
• Tilsynet er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h, og forskrift om brannforebygging § 17.
• Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i forskrift om brannforebygging § 6.
• Sikkerhetsnivået er vurdert etter kravene i forskrift om brannforebygging.
• Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
• Retten til å klage på vedtaket er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.
• Retten til å be om utsatt iverksettelse av vedtaket er hjemlet i forvaltningsloven § 42.
• Retten til å uttale seg før vedtak fattes er hjemlet i forvaltningsloven § 16.

§ 7.Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig.
Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:
a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett.
b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver.
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter.
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

 

 

 

 


Må jeg være hjemme angitt dato og klokkeslett?

 • Ja, hvis det skal  utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten.
 • Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom dette er avtalt. Eier må da selv fjerne sot fra bunnen av skorsteinen.

Tidspunktet for besøk passer ikke for meg. Hva gjør jeg?

 • Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn.
 • På varsellappene finner du kontaktinformasjon til brannforebyggeren som kommer hjem til deg. Du kan ringe direkte til denne for å avtale et nytt tidspunkt.

Hva skjer dersom det finnes avvik?

 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet.

Hva sjekkes ved tilsyn?

 • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport.


Feiing fra tak.

 • Eier må selv besørge stige til tak.
 • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og skal være lett tilgjengelige.
 • Er det flere skorsteiner på taket, skal det være montert gangbro mellom disse eller trinn til alle skorsteiner.
 • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy, skal den ha feieluke eller plattform.
 • I de tilfellene hvor det er mer enn fem meter fra bakke til tak, må stigen være festet med godkjent sklisikring.
 • Dersom det ikke gies tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.

Feiing fra luke på loft.

 • Sørg for at vi får tilgang til loftet.
 • Dersom det ikke gies tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.
 • Feiing fra sotluken utføres også i enkelte tilfeller.

Utskrift E-post