Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

Feieavgift for din kommune, se under din kommunes side. Lovbestemt feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov, men minimum hvert fjerde år, jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002, sist endret 01.07.2010. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres dersom man har vurdert feil eller fyringsmønsteret er endret. For å gjøre kostnadene knyttet til ordinær feiing og tilsyn så lav som mulig, samt å gjøre gjennomføringen mest hensiktsmessig, søker feiervesenet å utføre arbeidet "gatelangs" eller områdevis. For forberedelser før feiebesøk, viser vi til vår huskeliste før feierbesøk. Tilsyn skal også foretas etter behov, men minimum hvert fjerde år og omfatter tilsyn på hele fyringsanlegget. Viser til definisjon i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3. Fyringsanlegget omfatter skorsteinen og alle ildsteder samt sotluker og ev. feieluker. Feieavgiften, både størrelse på avgiften og innkrevingen, fastsettes av de enkelte kommuner, jfr Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7 - 5. Feieavgiften skal dekke alle kostnader knyttet til feiing og tilsyn og oppfølging av eventuelle avvik. Fritak for gebyr forutsetter at det ikke er ildsted i bruk i boligen. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet/ovnen) og skorsteinen. Dette kan gjøres ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man gjøre ildstedet umulig å bruke ved f.eks. å plombere dør i ildstedet eller tette skorsteinen med ei skiferhelle på toppen. Denne må i så fall festes med mørtel slik at den ikke faller ned ved kraftig vind og gjør skade på mennesker og/eller gjenstander. Det er eier som er ansvarlig for at så ikke skjer. Eier er ansvarlig for å melde til feiervesenet dersom det er foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegget (for eksempel fjerning av et eller flere ildsteder) eller det er installert nye ildsteder. Jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4 3. avsnitt.

Utskrift E-post