Forebyggende

Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern.

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Formålet med dette arbeidet er å hindre at mange liv, store verdier eller samfunnsviktige funksjoner går tapt i brann. 

 

Vi har sett at det er enkelte befolkningsgrupper i lokalsamfunnet som er mer utsatt for brann enn andre, og som har større risiko for å omkomme i brann. Dette gjelder blant annet hjemmeboende personer over 70 år. Lofoten brann- og redningsvesen jobber målrettett i vår brannvernregion med fokus på at alle skal være trygge hjemme. Foto: dsb.no

  

 

Forebyggende avdeling har gode kunnskaper om brannfarlig og eksplosiv vare. Søknader om handel med og oppskyting av fyrverkeri blir behandlet ved denne avdelingen. Vi fører også tilsyn med og kan svare på spørsmål om andre former for farlig stoff. Foto: dsb.no

Avdelingen behandler hvert år en stor mengde søknader om bålbrenning og søknader om å avholde arrangementer i lokaler som normalt ikke er tiltenkt til slik bruk.

 

 Dersom du er bekymret for brannsikkerheten - ta kontakt med oss!


Brannvernuka

Kilde: Lofotposten v/Kai NikolaisenBrannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38 som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring, sammen med brannvesen og el-tilsyn over hele landet.Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Derfor har vi brannøvelser som et hovedtema for Brannvernuka. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte var drillet på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem. Foto: Lofotposten v/Kai Nicolaisen.


Aksjon boligbrann 2016

61 branndøde i Nordland siden år 2000

I perioden 2000 til 2015 var det 2 427 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 304 branner og mars med 241. Så langt i år har to personer omkommet i brann i Nordland.


Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker og alle er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- Ta en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv, sier branningeniør Øyvind Brattli.


Cirka 40 000 husstander over hele landet får 6.-8. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Brattli.


I vintermånedene og ikke mist i romjulsuken er det mange flere branner enn ellers i året.
- Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med alkoholbruk, sier Brattli.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst en varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten og halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Du bør gjøre det til en vane å jevnlig sjekke om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Brattli.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Lofoten brann- og redningsvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

På sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer brannsikkerheten. Følg også Aksjon boligbrann på Facebook.


Forskrifter og veiledninger

Forskrifter med veiledninger som brann- og redningsvesenet forvalter i henhold til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven):

Forskrift om brannforebygging med følgende veiledninger:

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff  (Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff) med følgende veiledninger:

 • Veiledning til forskriftens kapittel 7, oppbevaring
 • Veiledning til forskriftens kapittel 10, bruk
 • Veiledning til handel med fyrverkeri

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Forskrift om håndtering av farlig stoff) med følgende veiledninger:

Det er utarbeidet flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff, og flere er under utarbeidelse. Temaveiledningene legges ut på Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sine hjemmesider, www.dsb.no, etter hvert som de er ferdigstilt.

Lagring av farlig stoff skal meldes DSB over bestemte mengder. Uansett mengder, så skal forskriftene være oppfylt. For innmelding av farlig stoff, se http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/

 

Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Under generelt bålforbud er det lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, feks grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.  Vestvågøy kommune tillater også (ved lokal forskrift) at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig, men det er ønskelig at du melder fra til 110-sentralen (tlf. 75 55 74 00) først. I Værøy og Flakstad kommune må du i tillegg søke om lov fra kommunen. Bråtebrenning uansett størrelse er ulovlig i tettbygde strøk.

Hva er totalt bålforbud?

Kilde: www.avisa-st.noHvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud. Foto: avisa-st.no

Er det lov med bål på sankthans?

Vestvågøy og Moskenes kommune har ved lokal forskrift åpnet opp for å brenne sankthansbål, men det er ønskelig at du melder fra til 110-sentralen. I Værøy og Flakstad kommune må du i tillegg søke om lov fra kommunen.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

 

Utskrift E-post