OFTE STILTE SPØRSMÅL

VARSLING- OG SLOKKEUTSYR

 
Hva er krav til varslings- og slokkeutstyr i boliger?
Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler i hver etasje som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler etaten at man har både varsle- og slokkeutstyr i hver etasje.
Varslingsutstyr?
Det er påbudt med minst én røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket.  Husk å bytte batteri en gang per år, eller etter behov. 1. desember er røykvarslerens dag og en fin anledning for å gjøre dette.  Røykvarslere bør testes én gang pr. måned og etter alle ferier.  En røykvarsler har en holdbarhet på 10 år, med mindre annet er spesifisert fra produsenten.  Brannvesenet anbefaler at du har røykvarsler i gang/stue og på hvert soverom. Røykvarslerene bør være seriekoblet, så alle utløses samtidig. Seriekoblede røykvarslere finnes også som trådløse.  
Om du bor i en 2- eller 4-mannsbolig eller rekkehus bør du alliere deg med naboen og investere i felles, seriekoblet varslingsutstyr.  Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å se etter CE-merket (godkjenning)

Slokkeutstyr?
De vanligste slokkemidlene i norske hjem er brannslokningsapparat (pulver eller skum) og/eller husbrannslange. Slokkeutstyret er ment som førsteinnsats ved et eventuelt branntilfelle, hvor personer som bor i boligen skal kunne utføre enkelt slokkearbeid før brannvesenet kommer. Det er viktig å ha rask tilgang på slokkeutstyret, og samtidig sørge for at det blir vedlikeholdt etter de kriterier som stilles i lovverket.
Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av brannslokningsapparater?
Brannvesenet gjennomfører ikke slike kontroller.
Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?
Kontroll av pulverapparter skal utføres hvert 5. år med service hvert 10. år av en autorisert fagperson (NB! For skum gjelder hvert 2. år og service hvert 5. år). Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.
Hvor kan vi levere fra oss gamle brannslokningsapparater?
Gamle brannslokningsapparater kan leveres på en miljøstasjon som tar imot farlig avfall.
 

ILDSTED

Jeg skal installere en ny peis - hva er kravene?
Ildstedet kan monteres selv, men brannvesenet anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen.

Foretar brannvesenet kontroll av ildsteder?
Brannvesenets brannforebyggende avdeling seksjon feiing foretar kontroll av ildsteder ved organiserte skorsteinsfeiing/boligtilsyn.

Hva er viktig å huske på ved montering av ildsteder?
Følg monteringsanvisninigen. Det er avstandskravene til brennbart materiale gitt i monteringsanvisningen til det enkelte ildsted, som gjelder. Brannvesenet skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

FEIEREN

Hyppighet. Når kommer feieren?

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Normalt varsles det via brev minimum 3 virkedager før kontroll.

Er det spesielle krav for adkomst til tak?
For 2 etasjer eller mer skal stige til tak være sikret mot å skli ut. Stige fra bakkenivå skal også gå ca. 0,5 meter over takrennen.

FYRING

Jeg har fyringsproblemer. Hva kan det skyldes?
Dersom det kommer røyk ut av ildstedet, kan det tyde på undertrykk – for lite tilluft til rommet (manglende ventilasjon). For lite tilluft, kan også skyldes kjøkkenvifte eller annen mekanisk avtrekk, som stjeler luft fra rommet hvor ildstedet er plassert.

Husk at fuktig ved gir dårlig forbrenning, det vil si dårlig utnyttelse av energien i veden. All ufullstendig forbrenning av røykgassene fører til unøvendig sot, som forurenser omgivelsene og kan føre til sotbrann i skorsteinen.

Les også
Fyr riktig - unngå brann

Generelt

Hva kan lagres i rømningsvei?
Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming. Som hovedregel bør du ikke lagre noe der. Husk at ved en brann kan situasjonen være uoversiktlig.

Kan vi grille på terrassen?
Brannvesenet anbefaler ikke bruk av kullgrill på terrasse / balkong. Gass- eller elgrill kan benyttes der dette er tillatt. Det er styret i borettslag/samier som lager regler for bruk av grill. NB: Husk å ikke lagre gassbeholderen i kjeller eller på loft.

Kan vi bestille tilsyn/kontroll av brannsikkerheten i hjemmet fra brannvesenet?
Brannvesenet utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder og de som bor i  byens særskilte brannobjekter. Utover dette rykker brannvesenet ut ved bekymringsmeldinger og ved nød. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med konsulentselskaper som jobber med brannteknisk gjennomgang for å kartlegge brannsikkerheten i egen boenhet/bygård/sameie/borettslag ettersom etaten ikke utfører slike tjenester selv.

 

Utskrift E-post